Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achizitie Directa - executie de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Microstație de epurare la refugiu de utilitate publică din comuna Sâncrăieni, județul Harghita”


ID: 1127
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 30-01-2024 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Lucrari

Detalii complete achizitie:

Achizitie Directa - executie de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Microstație de epurare la refugiu de utilitate publică din comuna Sâncrăieni, județul Harghita”.

Anuntul trebuie sa contina informatiile de mai jos, precum si atasamentele ce se regasesc in prezentul e-mail.

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, achiziţia unui contract de prestarea de executie de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Microstație de epurare la refugiu de utilitate publică din comuna Sâncrăieni, județul Harghita”.

Durata de realizare a investitiei este de 2 luni alocate executiei si garantia de buna executie 36 luni( categoria de importanta „C”).

Codul CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

Ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă și Anexa (Formular 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Declarație calificare furnizori CNI SA – Formularul 6;

- Declarație de conformare Anti-Mită - Formularul 7;

- Declarație privind conflictul de interese, beneficiarul real și incidența art. 5K – Formularul 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

-Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic emis de ONRC.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini:

- Propunerea Tehnica se va intocmi conform model anexat conform indicatiilor din Caietul de Sarcini de la pg. 11-13

- Propunerea Financiara se va intocmi conform indicatiilor din Caietul de Sarcini de la pg. 13-14.

Precizam ca valoarea estimată a contractului este de  537.103,14lei fara TVA, din care:

- Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza 532.166,76 lei

4.1 – Constructii de Instalatii  lei - 334.387,22 lei

4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – 7.039,54 lei

4.3 -Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 190.740,00 lei

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli 4.936,38  lei;

Achizitia se va finaliza printr-un contract executie lucrari, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Notă :

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor de angajament cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele de angajament nu vor fi alocate în termen de maximum 12 (douăsprezece) luni de la momentul expirării termenului legal pentru depunerea unei plângerii prealabile la rezultatul achiziției sau, în cazul în care o astfel de plângere prealabilă a fost depusă, de la momentul rămânerii definitive a rezultatului achiziției, în sensul că acesta nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, va anula achiziția.

Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun prejudiciu în cazul anulării achiziției din motivul menționat anterior, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă, în mod expres, atât utilizarea clauzei suspensive, cât și toate consecințele aplicării acesteia, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 07.02.2024, ora: 16:00.

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru lucrarile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie3@cni.ro

Documente Achizitie

Documente complementare

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro