Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție directă – servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) - pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și consolidare Biserică la Parohia Măgureni, sat Măldăeni, Cvartal 98, Parc 100, comuna Măldăen


ID: 1353
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 16-04-2024 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Servicii Proiectare

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, prezentare 3D - imagini fotorealiste și studii de specialitate necesare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitare și consolidare Biserică la Parohia Măgureni, sat Măldăeni, Cvartal 98, Parc 100, comuna Măldăeni, jud. Teleorman”.

 

Achizitia mai sus mentionata este compusa din doua etape:

Etapa I:

 • Studiu topografic vizat O.C.P.I. ;
 • Studiu geotehnic verificat domeniul Af "Rezistență și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ";
 • Expertiza tehnică a structurii de rezistență;
 • Expertiza tehnică privind securitatea la incendiu pentru construcții si instalații;
 • Raport de Audit energetic – soluții pentru realizarea unui imobil eficient energetic cu asigurarea surselor de energie regenerabilă;

Etapa II:

 • Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență;
 • Elaborare documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum și asistență beneficiar în vederea obținerii avizelor, inclusiv Scenariu de securitate la incendiu preliminar conform Legii 307/2006 cu modificările și completările ulterioare și a OMAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, verificat de verificator tehnic atestat MDLPA, cerința siguranța la incendiu, precum și orice alte studii de specialitate necesare pentru realizarea obiectivului;
 • Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare Biserică la Parohia Măgureni, sat Măgureni, Cvartal 98, Parc 100, comuna Măldăeni, jud. Teleorman” conform H.G. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 • Prezentare 3D – imagini fotorealiste;

 

Proiectantul va asigura suport de specialitate Beneficiarului la prezentarea documentației tehnico-economice în vederea obținerii avizelor Comisiei Tehnice Economice a MDLPA precum și a Comisiei Interministeriale.De asemenea, proiectantul va asigura suport de specialitate Beneficiarului pe perioada desfășurării procedurii de achiziție a fazelor următoare de promovare a proiectului (elaborare DTAC, PTh+DE și executie lucrări). În cazul reluării procedurii de atribuire, la etapa următoare de promovarea a proiectului (DTAC, PTh+DE și execuție lucrări), care va avea la bază documentația ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, ofertantul câștigător are obligația actualizării documentației ținând cont de clarificările aparute pe parcursul derulării procedurii de atribuire.

 

Valoarea estimată a achiziției: 84.406,55 lei, fără TVA.

Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2).

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar, caietul de sarcini și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 90 (nouăzeci) de zile.

 

Durata de realizare a serviciilor este de 4 luni (120 zile).

Serviciile de proiectare se vor derula în două etape, astfel se vor emite 2 (două) ordine de începere a lucrărilor de proiectare: Etapa I – 2 luni (60 de zile) și etapa II – 2 luni (60 de zile).

 

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat / subcontractant /terț susținător) vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, și următoarele documente:

 • Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
 • Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic (Formularul nr. 8, punctul 2).
 • Propunerea Financiara se va realiza conform cerinta caiet de Sarcini de la pag.21-22;
 • Pretul ofertei se va prezenta conform tabele de la pag. 21-22;
 • Propunerea Tehnica se va realiza conform cerinta caiet de Sarcini de la pag. 18-21;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

 

În cazul în care există subcontractanți, acordul de subcontractare se va depune semnat atât de ofertant, cât și de subcontractant.

Pe lângă semnarea fiecărui document conform celor prevăzute în cadrul formularelor sau a legislației aplicabile, întreaga ofertă trebuie să fie asumată de către ofertant.

 

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de servicii, încheiat cu ofertantul care are oferta admisibilă (acceptabilă, conformă și adecvată) cu pretul cel mai scăzut, conform criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

 

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi.

 

Notă:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor de angajament cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele de angajament nu vor fi alocate în termen de maximum 12 (douăsprezece) luni de la momentul expirării termenului legal pentru depunerea unei plângerii prealabile la rezultatul achiziției sau, în cazul în care o astfel de plângere prealabilă a fost depusă, de la momentul rămânerii definitive a rezultatului achiziției, în sensul că acesta nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, va anula achiziția.

Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun prejudiciu în cazul anulării achiziției din motivul menționat anterior, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă, în mod expres, atât utilizarea clauzei suspensive, cât și toate consecințele aplicării acesteia, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

 

Ofertele se transmit la următoarea adresă de e-mail: dirigentie1@cni.ro.

 

Termenul de transmitere a ofertei este: 23.04.2024 ora 12:00.

 

Documente achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro