Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție directă – servicii de proiectare elaborare expertiza tehnica, actualizare D.A.L.I. si alte studii, pentru obiectivul de investiții: Restaurarea Ansamblul Mânăstirii Râmeț, sat Valea Mănăstirii nr. 15, comuna Râmeț, județul Alba.


ID: 1371
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 23-04-2024 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Servicii Proiectare

Detalii complete achizitie:

Achiziție directă –servicii de proiectareelaborare expertiza tehnica, actualizare D.A.L.I.  si alte studii, pentru obiectivul de investiții: Restaurarea Ansamblul Mânăstirii Râmeț, sat Valea Mănăstirii nr. 15, comuna Râmeț, județul Alba.

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de proiectare, privind:

 1. Elaborarea expertizei tehnice și economice a lucrărilor executate în baza contractului de execuție lucrări nr. 631/29.12.2020 și nefinalizate, incluzând releveele necesare, în vederea stabilirii restului de executat, în vederea continuării execuției lucrărilor și finalizării acestora, în conformitate cu prevederile Art. 7 alin (62) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 2. Actualizarea expertizei tehnice a clădirilor existente – muzeu și paraclis;
 3. Elaborare expertiză biologică și de umiditate;
 4. Elaborare Studiu topografic avizat OCPI;
 5. Elaborare Studiu geotehnic verificat pentru domeniul Af;
 6. Elaborare Studiu Hidrogeologic verificat pentru domeniul Af;
 7. Elaborare Studiul de Eficiență Energetică;
 8. Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, rest de executat, cu respectarea prevederilor art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați MLPAT, potrivit prevederilor Art. 7 lit c) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calității lucrărilor executate aprobat prin HG nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Elaborare Studiu preliminar la foc privind siguranța la incendiu, în conformitate cu prevederile Art. 23 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Elaborare Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Elaborare Documentații pentru obținerea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului şi după caz, actul administrativ al acesteia, precum și

Orice alte studii de specialitate relevante pentru buna funcționare a obiectivului de investiții şi care pot condiționa soluțiile tehnice în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de Investiții „Restaurarea – consolidarea muzeului, a clădirii paraclis – aflată în imediata apropiere a muzeului – din cadrul Ansamblului Mânăstirii Râmeț, reamenajarea spațiilor de expoziție și depozitare a obiectelor de cult, precum și realizare unor lucrări de amenajarea exterioară – Ansamblul Mânăstirii Râmeț, sat Valea Mănăstirii nr. 15, comuna Râmeț, județul Alba”, rest de executat, din cadrul Programului Naţional de construcții de interes public sau social, în vederea continuării execuției lucrărilor și finalizării acestora, în conformitate cu prevederile Art. 7 alin (62) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Proiectantul va asigura suport de specialitate Beneficiarului la prezentarea documentației tehnico-economice în vederea obţinerii avizelor Comisiei Tehnico-Economice a MDLPA, precum şi va acorda suport de specialitate Beneficiarului pe perioada desfășurării procedurii de achiziţie publică a contractului de lucrări (proiectare şi execuţie lucrări)

Valoarea estimată a achiziției: 138.229,61 lei, fără TVA.

Cod CPV principal: 71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi inspectie.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar, caietul de sarcini și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 90 (nouăzeci) de zile.

Durata de realizare a serviciilor este de 2 luni (60 zile).

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat / subcontractant /terț susținător) vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, și următoarele documente:

 • Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
 • Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic (Formularul nr. 8, punctul 2).
 • Propunerea Financiara se va realiza conform cerinta caiet de Sarcini de la pag.39-40;
 • Pretul ofertei se va prezenta conform tabel de la pag. 40;
 • Propunerea Tehnica se va realiza conform cerinta caiet de Sarcini de la pag. 35-39;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

În cazul în care există subcontractanți, acordul de subcontractare se va depune semnat atât de ofertant, cât și de subcontractant.

Pe lângă semnarea fiecărui document conform celor prevăzute în cadrul formularelor sau a legislației aplicabile, întreaga ofertă trebuie să fie asumată de către ofertant.

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de servicii, încheiat cu ofertantul care are oferta admisibilă (acceptabilă, conformă și adecvată) cu preţul cel mai scăzut, conform criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaților – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi.

Notă:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor de angajament cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele de angajament nu vor fi alocate în termen de maximum 12 (douăsprezece) luni de la momentul expirării termenului legal pentru depunerea unei plângerii prealabile la rezultatul achiziției sau, în cazul în care o astfel de plângere prealabilă a fost depusă, de la momentul rămânerii definitive a rezultatului achiziției, în sensul că acesta nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, va anula achiziția.

Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun prejudiciu în cazul anulării achiziției din motivul menționat anterior, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă, în mod expres, atât utilizarea clauzei suspensive, cât și toate consecințele aplicării acesteia, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Ofertele se transmit la următoarea adresă de e-mail: dirigentie2@cni.ro

Termenul de transmitere a ofertei este: 30.04.2024 ora 16:00.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro