Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achizitie Directa - Executie Lucrari - servicii de proiectare-proiect tehnic și detalii de execuție, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii: „Construire și dot


ID: 1420
Suma: 785023.7 Lei fara TVA
Perioada: Durata de realizare a investitiei este de 3 luni alocate proiectarii, 10 luni alocate executiei si garantia de buna executie de 36 luni( categoria de importanta „C”).
Data Anunt: 21-05-2024 10:26
Termen Limita: 28-05-2024 16:30
Tip: Lucrari

Detalii complete achizitie:

Achizitie Directa - Executie Lucrari - servicii de proiectare-proiect tehnic și detalii de execuție, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii: Construire și dotare dispensar medical, Str. Pârvulești, nr. 1, sat Budieni,  comuna Scoarța, judetul Gorj”.

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, achiziţia unui contract de prestare de servicii de proiectare-proiect tehnic și detalii de execuție, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii: Construire și dotare dispensar medical, Str. Pârvulești, nr. 1, sat Budieni,  comuna Scoarța, judetul Gorj”.

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni alocate proiectarii, 10 luni alocate executiei si garantia de buna executie de 36 luni( categoria de importanta „C”).

Codul CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

Ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă și Anexa (Formular 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Declarație calificare furnizori CNI SA – Formularul 6;

- Declarație de conformare Anti-Mită - Formularul 7;

- Declarație privind conflictul de interese, beneficiarul real și incidența art. 5K – Formularul 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

-Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic emis de ONRC.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini:

1)    Propunerea Tehnică se va întocmi conform indicațiilor din Caietul de Sarcini de la pg. 21-25;

2)    Propunerea Financiară se va întocmi conform indicațiilor din Caietul de Sarcini de la pg.25-26.

Precizam ca valoarea estimată a contractului este de  785.023,70  lei fara TVA, din care: 

-       Capitolul 3 - 58.490,03 lei

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „as-built” si altele conform prevedrilor Caietului de Sarcini.)

Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza - 708.471,41 lei

4.1

Constructii si instalatii

593.575,41

4.2

Montaj utilaj tehnologic

8.500,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

59.500,00

4.5

Dotari

46.896,00

 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 18.062,26 lei

5.1

Organizare de şantier

18.062,26

5.1.1

Lucrari de constructii

15.051,89

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

3.010,37

 

Achizitia se va finaliza printr-un contract servicii de proiectare-proiect tehnic și detalii de execuție, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut.

În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Notă : 

Achiziția directă a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, potrivit căreia încheierea contractului se face în condițiile respectării prevederilor din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în limita creditelor de angajament alocate lunar cu această destinație și a dispozițiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 28.05.2024, ora 16:30.

 

 

 

 

 


Documente atasate:
FORMUL~1.ZIP
DOCUME~1.ZIP


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro