Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție directă - Dirigentie - pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de consolidare și modernizare a imobilului situat în Strada Nicolae Iorga 23-25, Sector 1, București – Corpul D și Corpul E”


ID: 1458
Suma: 89223.93 Lei fara TVA
Perioada: Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 24 luni, cat si pe perioada de garanție a lucrărilor de 36 luni.
Data Anunt: 05-06-2024 16:05
Termen Limita: 12-06-2024 10:00
Tip: Dirigentie

Detalii complete achizitie:

 

Achiziție directă - Dirigentie - pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de consolidare și modernizare a imobilului situat în Strada Nicolae Iorga 23-25, Sector 1, București – Corpul D și Corpul E

 

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: Lucrări de consolidare și modernizare a imobilului situat în Strada Nicolae Iorga 23-25, Sector 1, București – Corpul D și Corpul E”.

 

Valoarea estimată a achiziției: 89.223,93 lei, fără TVA.

Cod CPV principal: 71356200 – 0  Servicii de asistență tehnică

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar, caietul de sarcini și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 90 (nouăzeci) de zile.

 

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 24 luni, cat si pe perioada de garanție a lucrărilor de 36 luni.

 

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat / subcontractant /terț susținător) vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, și următoarele documente:

-        Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

-        Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

-        Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic (Formularul nr. 8, punctul 2).

În cazul în care există subcontractanți, acordul de subcontractare se va depune semnat atât de ofertant, cât și de subcontractant.

Pe lângă semnarea fiecărui document conform celor prevăzute în cadrul formularelor sau a legislației aplicabile, întreaga ofertă trebuie să fie asumată de către ofertant.

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe toata durata contractului (durata de execuție a lucrărilor și durata garanției lucrărilor) de personal de specialitate care deține autorizație de diriginte de șantier emisă de către ISC în conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, categoria C, subdomeniul 2.2 și domeniul 8 subdomeniul 8.1, 8.2 și 8.3 pentru realizarea de construcții noi, personal autorizat pentru următoarele domenii de activitate: civile, instalații sanitare, instalații termice și electrice, instalații gaze naturale.

 

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de servicii, încheiat cu ofertantul care are oferta admisibilă (acceptabilă, conformă și adecvată) cu preţul cel mai scăzut, conform criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

 

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaților – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi.

 

 

Notă 1:

          Ofertele cu prețuri neobișnuit de scăzute vor fi respinse.

          O ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat/prestat/furnizat, atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care, la achiziția publică, participă cel puțin 3 (trei) oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus vor fi respinse.

 

Notă 2:

Achiziția directă a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, potrivit căreia încheierea contractului se face în condițiile respectării următoarelor prevederi legale:

-      art. XVII din OUG nr. 115 din 14.12.2023, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 […] se aplică în mod corespunzător și pentru anul 2024”;

-      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 […], potrivit căreia „În anul 2023, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu se încheie angajamente legale pentru subprogramele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), f), h) și m) din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 […]”.

-      Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în limita creditelor de angajament alocate lunar cu această destinație;

-      art. 4 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice.

 

Notă 3:

Începând cu data de 07.05.2024, depunerea ofertelor pentru achizițiile directe se va face EXCLUSIV pe site-ul CNI SA, prin crearea unui cont de utilizator conform ghidului de înregistrare care se regăsește pe site-ul CNI SA.

Ofertele transmise via e-mail NU vor fi analizate de către comisia de evaluare începând cu data mai sus menționată.


Documente atasate:
Caiet de sarcini.pdf
Dirigentie proiectare si executie 10.12.2019.doc
FORMULARE - Dirigentie 14.02.2024.docx


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro