Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție directă - SSM - pentru obiectivul de investiții: “Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș”.


ID: 1500
Suma: 67500 Lei fara TVA
Perioada: Activitatea de coordonare în materie de securitate și sanătate în muncă trebuie să fie organizată și desfășurată pe toată durata de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiții, acestea fiind prevăzut să se realizeze în termen de 26 luni. Prestatorul urmează să asigure prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 26 luni prevăzută de Achizitor.
Data Anunt: 26-06-2024 13:52
Termen Limita: 03-07-2024 09:00
Tip: SSM

Detalii complete achizitie:

Achiziție directă - SSM - pentru obiectivul de investiții:Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș”.

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru obiectivul de investiții Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș”.

 

Valoarea estimată a achiziției: 67.500,00  lei, fără TVA.

Cod CPV: 79417000-0 - Servicii de consultanță în domeniul securității

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar, caietul de sarcini și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 90 (nouăzeci) de zile.

 

Activitatea de coordonare în materie de securitate și sanătate în muncă trebuie să fie organizată și desfășurată pe toată durata de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiții, acestea fiind prevăzut să se realizeze în termen de 26 luni.

Prestatorul urmează să asigure prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 26 luni prevăzută de Achizitor.

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat / subcontractant /terț susținător) vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, și următoarele documente:

-        Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

-        Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

-        Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic (Formularul nr. 8, punctul 2).

     În cazul în care există subcontractanți, acordul de subcontractare se va depune semnat atât de ofertant, cât și de subcontractant.

-        Se va nominaliza personal absolvent de studii superioare din care să rezulte că aceasta este Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cod COR 226303, conform art. 4 alin. i) și j) din HG 300/2006, potrivit prevederilor caietului de sarcini. 

Pe lângă semnarea fiecărui document conform celor prevăzute în cadrul formularelor sau a legislației aplicabile, întreaga ofertă trebuie să fie asumată de către ofertant.

 

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de servicii, încheiat cu ofertantul care are oferta admisibilă (acceptabilă, conformă și adecvată) cu pretul cel mai scăzut, conform criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

 

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi

Notă 1:

          Ofertele cu prețuri neobișnuit de scăzute vor fi respinse.

          O ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat/prestat/furnizat, atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care, la achiziția publică, participă cel puțin 3 (trei) oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus vor fi respinse.

Notă 2:

Achiziția directă a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, potrivit căreia încheierea contractului se face în condițiile respectării următoartelor prevederi legale:

-       art. XVII din OUG nr. 115 din 14.12.2023, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 […] se aplică în mod corespunzător și pentru anul 2024”;

-       Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 […], potrivit căreia „În anul 2023, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu se încheie angajamente legale pentru subprogramele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), f), h) și m) din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 […]”.

-       Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în limita creditelor de angajament alocate lunar cu această destinație;

-       art. 4 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice.

 

Notă 3:

Începând cu data de 07.05.2024, depunerea ofertelor pentru achizițiile directe se va face EXCLUSIV pe site-ul CNI SA, prin crearea unui cont de utilizator conform ghidului de înregistrare care se regăsește pe site-ul CNI SA.

Ofertele transmise via e-mail NU vor fi analizate de către comisia de evaluare începând cu data mai sus menționată.

 

 

 


Documente atasate:
Caiet de sarcini.pdf
FORMULARE - SSM 12.06.2024.docx
Contract SSM CU CLAUZA 12.10.2023 - 90.docx


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro