Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție directă - servicii de proiectare faza D.A.L.I. și a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții: „Consolidare, reabilitare și dotare imobil, situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, Sectorul 5, municipiul București”


ID: 1522
Suma: 168327.12 Lei fara TVA
Perioada: Durata de prestare a serviciilor este de 6 luni (180 zile), astfel: Etapa I – 2 luni (60 zile); Etapa II – 4 luni (120 zile).
Data Anunt: 10-07-2024 16:14
Termen Limita: 17-07-2024 16:00
Tip: Servicii Proiectare

Detalii complete achizitie:

 

Achiziție directă - servicii de proiectare faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții: Consolidare, reabilitare și dotare imobil, situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, Sectorul 5, municipiul Bucureșticompus din două etape:

Etapa I:

·         Studiu topografic vizat O.C.P.I.;

·         Studiu geotehnic, verificat Af;

·         Expertiză tehnică structurală;

·         Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu;

·         Raport de Audit energetic;

Etapa II:

·           Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficientă;

·           Elaborare documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum și asistență beneficiar în vederea obținerii avizelor, inclusiv Scenariu de securitate la incendiu preliminar conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, verificat de verificatori tehnici atestați MDLPA, cerința siguranță la incendiu, precum și orice alte studii de specialitate necesare pentru realizarea obiectivului;

·           Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prezentare 3D – imagini fotorealiste

 

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de proiectare faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiții: Consolidare, reabilitare și dotare imobil, situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, Sectorul 5, municipiul București compus din două etape:

Etapa I:

·         Studiu topografic vizat O.C.P.I.;

·         Studiu geotehnic, verificat Af;

·         Expertiză tehnică structurală;

·         Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu;

·         Raport de Audit energetic;

Etapa II:

·           Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficientă;

·           Elaborare documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum și asistență beneficiar în vederea obținerii avizelor, inclusiv Scenariu de securitate la incendiu preliminar conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, verificat de verificatori tehnici atestați MDLPA, cerința siguranță la incendiu, precum și orice alte studii de specialitate necesare pentru realizarea obiectivului;

·           Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·                     Prezentare 3D – imagini fotorealiste.

 

Valoarea estimată a achiziției: 168.327,12 lei fără TVA.

-      Etapa I – 79.114,39 lei fără TVA;

-      Etapa II – 89.212,73 lei fără TVA.

 

Cod CPV principal: 71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi inspecție

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar, caietul de sarcini și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 90 (nouăzeci) de zile.

 

Durata de prestare a serviciilor este de 6 luni (180 zile), astfel:

-      Etapa I – 2 luni (60 zile);

-      Etapa II – 4 luni (120 zile).

 

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat / subcontractant /terț susținător) vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, și următoarele documente:

-        Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

-        Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

-        Documente care să ateste beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai operatorului economic (Formularul nr. 8, punctul 2).

-        Propunerea Tehnica se va realiza conform cerința caiet de Sarcini de la pag. 19-22;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerințele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația aflata in vigoare in domeniul construcţiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

-        Propunerea Financiara se va realiza conform cerința caiet de Sarcini de la pag. 22-24;

-        Preţul ofertei se va prezenta conform tabel de la pag. 22;

-        Se vor respecta in totalitate cerințele caietului de sarcini.

În cazul în care există subcontractanți, acordul de subcontractare se va depune semnat atât de ofertant, cât și de subcontractant.

Pe lângă semnarea fiecărui document conform celor prevăzute în cadrul formularelor sau a legislației aplicabile, întreaga ofertă trebuie să fie asumată de către ofertant.

 

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de servicii, încheiat cu ofertantul care are oferta admisibilă (acceptabilă, conformă și adecvată) cu preţul cel mai scăzut, conform criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

 

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaților – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi.

 

Notă:

Începând cu data de 07.05.2024, depunerea ofertelor pentru achizițiile directe se va face EXCLUSIV pe site-ul CNI SA, prin crearea unui cont de utilizator conform ghidului de înregistrare care se regăsește pe site-ul CNI SA.

Ofertele transmise via e-mail NU vor fi analizate de către comisia de evaluare începând cu data mai sus menționată.


Documente atasate:
Documentatie tehnica.zip
FORMULARE - Servicii- 07.11.2023.docx
Model contract DALI ET studii achizitie directa 2 ordine 21.06.2024.docx


PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro